"81 İlde Büyük Bir Aileyiz."

İletişim Hattı +90 (312) 911 28 06
Yazarlar

Prof.Dr.Hakan SARI - Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı

  • 18.09.2019
  • enkamuder

KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA AKRAN ZORBALIĞININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 


Akran zorbalığı sözel, fiziksel ve duygusal olarak zarar verici davranışları ifade etmektedir. Okullarda öğrenciler arasında sıklıkla meydana gelen zorba davranışlar kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerinin bulunduğu sınıflarda daha fazla gözlemlenebilmektedir. Bu araştırmada kaynaştırma/bütünleştirme sınıflarında meydana gelen akran zorbalığının öğretmenlerin ve kaynaştırma öğrencilerinin görüşleri açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma vaka çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunun oluşturulmasında amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu sekiz öğretmen ile hafif düzey zihin yetersizliği, öğrenme güçlüğü ve dil ve konuşma bozukluğu olan sekiz kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde tümevarım analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre;

1)Öğretmenler akran zorbalığını şiddet, kabul etmeme, rahatsız etme ve baskı yapma biçiminde tanımlamışlardır,

2) Kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerinin en çok duygusal ve sözel zorbalığa maruz kaldığını ve bu durumun öğrencilerin içe kapanık, sosyalleşmekte güçlük çeken ve kendini ifade etmede yetersiz olmalarından kaynaklandığını belirtmişlerdir, 3)Kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerinin arkadaşlık ilişkilerinin genellikle iyi olduğunu, bazen anlaşmazlıklar yaşadıklarını belirttikleri ve arkadaşlık ilişkilerinin kötü olduğunu ifade edenlerin oyuna dahil edilmemelerini neden olarak gösterdikleri görülmektedir,

4) Kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerinin bu bağlamda duygusal ve sözel zorbalığa maruz kaldıkları ancak arkadaşlarına vurma, tükürme gibi davranışlarda bulunuyor olmaları nedeniyle fiziksel zorbalık yaptıkları ortaya çıkmıştır.


Tam Metin için :

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/819928

  • Prof.Dr.Hakan SARI - Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı