"81 İlde Büyük Bir Aileyiz."

İletişim Hattı +90 (312) 911 28 06
Engelli Hakları

Engelli Çalışanların Emeklilik Esasları

 • 01.01.2022
 • enkamuder
Yasal Düzenleme
Engellilerin emekli olabilmeleri ile ilgili koşullar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu’nun yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlarını düzenleyen 28. maddesinde düzenlenmiştir.
“MADDE 28- Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:
a) Yaşlılık aylığı bağlanması.
b) Toptan ödeme yapılması.
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.320 gün,
b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.680 gün,
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.”
Buradan da anlaşılacağı üzere, engelli çalışanlar için emekli olmanın şartı engellilik derecesine göre değişiklik göstermektedir.
Engelli Emeklilik İçin Koşullar
Engelli kişilerin emekli olabilmesi için öncelikle iki ana şartı yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.
 • Sigorta başlangıç tarihi
 • Ödenmiş Prim Gün Sayısı
Normal emeklilerde bulunan yaş şartı engelli kişilerde aranmamaktadır. Sağlık Raporu oranınıza göre Engelli dereceleri;
 • % 80 ve üzeri 1. Derece,
 • % 60-79 arası 2. Derece,
 • % 40-59 arası 3. Derece.
Emekli olabilmek için Sağlık Kurulu tarafından verilen raporda Engelli oranı en az %40 olmalıdır. Sağlık raporunun yüzdesine göre Emeklilik şartlarında farklılıklar göstermektedir.
Engellilik oranına ve sigorta başlangıç tarihine göre ödenmiş SGK prim gün sayınız değişmektedir.  Emekli olabilme şartları 01.10.2008 tarihinden önce işe girenler ve sonra girenler diye ayrılmaktadır.
01.10.2008 yılından önce girişliler;
İşe Başlama Tarihi
ORAN
1. Derece %80 ve üzeri
2. Derece %60-79
3. Derece %40-59
05.08.1991 ve daha önce
15 YIL – 3600 Prim Gün
15 YIL – 3600 Prim Gün
15 YIL – 3600 Prim Gün
06.08.1991 ve 05.08.1994 arası
15 YIL – 3600 Prim Gün
15 YIL – 3680 Prim Gün
16 YIL – 3760 Prim Gün
06.08.1994 ve 05.08.1997 arası
15 YIL – 3600 Prim Gün
16 YIL – 3760 Prim Gün
17 YIL – 3920 Prim Gün
06.08.1997 ve 05.08.2000 arası
15 YIL – 3600 Prim Gün
17 YIL – 3840 Prim Gün
18 YIL – 4080 Prim Gün
06.08.2000 ve 05.08.2003 arası
15 YIL – 3600 Prim Gün
17 YIL 8 AY – 3920 Prim Gün
19 YIL – 4240 Prim Gün
05.08.2003 ve 30.09.2008 arası
15 YIL – 3600 Prim Gün
18 YIL – 4000 Prim Gün
20 YIL – 4400 Prim Gün

01.10.2008 yılından sonra işe girenler;
İşe Başlama Tarihi
ORAN
1. Derece %60 ve üzeri
2. Derece %50-59
3. Derece %40-59
01.10.2008 – 31.12.2008
15 yıl, 3700 gün
16 yıl, 3700 gün
18 yıl, 4100 gün
01.01.2009 – 31.12.2009
15 yıl, 3800 gün
16 yıl, 3800 gün
18 yıl, 4200 gün
01.01.2010 – 31.12.2010
15 yıl, 3900 gün
16 yıl, 3900 gün
18 yıl, 4300 gün
01.01.2011 – 31.12.2011
15 yıl, 3960 gün
16 yıl, 4000
18 yıl, 4400 gün
01.01.2012 – 31.12.2012
15 yıl, 3960 gün
16 yıl, 4100 gün
18 yıl, 4500 gün
01.01.2013 – 31.12.2013
15 yıl, 3960 gün
15 yıl, 3960 gün
18 yıl, 4600 gün
01.01.2014 – 31.12.2014
15 yıl, 3960 gün
16 yıl, 4300 gün
18 yıl, 4680 gün
01.01.2015’den sonra
15 yıl, 3960 gün
16 yıl, 4320 gün
18 yıl, 4680 gün

Bağ-Kur’lu engelliller de artık erken emekli olabiliyor
Bağ-Kur (4/B) sigortalılarından engelli olduğu için SSK’lılar gibi erken emekli olamayanlara da artık 5510 sayılı Kanun ile ilk defa erken emeklilik hakkı getirildi. Uygulamaya göre, ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce malûl (yüzde 60 ve fazlası) olduğu için malullük aylığı bağlanmayanlar,  çalışma gücü kaybı yüzde 40 ila yüzde 59 arasında olanlar 1 Ekim 2008 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunmaları durumunda aşağıdaki şartlarda 4/b sigortalılığı kapsamına konulan engelli emekliliğinden aşağıdaki tablodaki şartlarla yararlanabilecekler.Bağ-Kur Emekli Şartları;
Çalışma Gücü Kayıp Oranı
%60 ve Daha Fazla Olanlar
%50-59 Arasında olanlar
%40-49 arasında olanlar
15 Yıl, 3960 Gün
16 Yıl, 4320 Gün
18 Yıl, 4680 Gün
Yukarıda belirtilen şartlarda emekli olduğunuzda prim gün sayınız 5.400 günmüş gibi maaş hesaplamanız yapılır.
C- 01.10.2008 gününden önce işe başlamış eski Memurlarda geçiş süreci Kanun’un geçici 4 üncü maddesi ile;

1-5434 sayılı Kanun gereğince kanuni tabiriyle sakat kadrosu ile başlayan memurlar ile sakat kadrosunda olmamasına rağmen memur olmadan önce yüzde 40 ve daha fazla oranlı raporu olanlar 15 yıllık yani 5400 günlük süreyle emekli olmaktadırlar ve olmaya da devam edeceklerdir.
2- Doğuştan engelli olup da ellerinde rapor olmayanlar
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (01.10.2008 gününden) önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az yüzde 40 oranında engellilü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az yüzde 40 oranında doğuştan engellilü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde memur (kamu görevlisi) olanlar; en az 5400 gün (15 tam yıl) uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde emekli olabileceklerdir.
3-Sonradan engelli olanlar
Çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,
b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,
gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla istekleri halinde emekli olacaklardır.
Emekli Başvurusu Nereye, Nasıl Yapılır?
Engelli kişilerin Emeklilik başvurusu için SGK başvuru yapılması gerekmektedir.
Başvuru için gerekli evraklar;
 • Emeklilik Tahsis ve Talep Formu
 • Nüfus idaresinden vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Sigortalı hesap fişi (sigortalının bordrosu henüz Kuruma verilmemiş son dönem çalışmalarını gösterir ve ilgili işveren tarafından düzenlenerek onaylanmış hesap fişi)
 • Engelli Çalışanların Emeklilik Esasları